Костенко Віталій Олександрович

Костенко Віталій Олександрович

професор, завідувач кафедри

З 2003 року кафедру патофізіології Полтавського державного медичного університету очолив доктор медичних наук Віталій Олександрович Костенко. Він з відзнакою закінчив лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту в 1992 р., аспірантуру кафедри патофізіології в 1995 р. У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Зміни енергетичного метаболізму та функцій нирок при гострій інтоксикації нітратом натрію в умовах застосуваннях гіпербаричної оксигенації", у 2002 р. – докторську дисертацію на тему "Фармакологічна регуляція окислювальних і репаративних процесів антигіпоксантами, іммобілізованими на хірургічних нитках". Автор понад 400 наукових праць, співавтор 3-х підручників та 21 навчального посібника з патофізіології, три з яких було видано за кордоном. Отримав понад 30 патентів України на винахід та корисну модель, брав участь у підготовці нормативно-технічної документації на вироби медичної техніки (шовні матеріали), 10-ти галузевих нововведень, інформаційних листків про нововведення в системі охорони здоров’я, методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України. Під його науковим керівництвом захищено понад 20 дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата медичних (біологічних) наук та доктора філософії зі спеціальності 222 «Медицина», затверджених ДАК і МОН України. Керує підготовкою очних аспірантів. Регулярно виступає з доповідями на наукових конгресах, з’їздах, конференціях в Україні та за її межами.

В.О. Костенко є не тільки авторитерним науковцем, але і організатором наукових форумів. З його безпосередньою організаційною участю 10-12 жовтня 2018 р. проведено VII Пленум Українського наукового товариства патофізіологів та науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Інтегративні механізми патологічних процесів: від експериментальних досліджень до клінічної практики».

Багато уваги приділяє роботі Товариства молодих учених університету, щорічно організує конкурси наукових робіт молодих науковців та Всеукраїнські науково-практичних конференції молодих учених “Медична наука в практику охорони здоров’я” (згідно з реєстрами МОЗ і МОН України).  

Наукову роботу пов’язує з організацією навчально процесу у закладах вищої медичної освіти України. Є співавтором 3-х підручників з патофізіології. У 2011 р., 2016 р. (друге видання) та 2017 р. (третє видання) з грифом МОЗ України видавництвом “Нова книга” виданий підручник “General and Clinical Pathophysiology” (для іноземних здобувачів вищої освіти з англомовною формою навчання). У 2017 з грифом МОН і МОЗ України видавництвом “Медицина” видано національний підручник «Патофізіологія» українською мовою та “Pathophysiology” англійською. За участю професора В.О. Костенка видано 21 навчальний посібник, три з яких – за кордоном.

В.О. Костенко вперше запропонував і дослідив нові лікарські форми, що дозволяють цілеспрямовано доставляти лікарські засоби метаболічної дії у вогнище ранового запалення, теоретично та експериментально обґрунтував створення інноваційних фармакологічно модифікованих імплантаційних матеріалів для хірургії (шовних матеріалів, полімерних імплантатів), що регулюють перебіг ранового процесу та прискорюють загоєння хірургічної рани. Ним вперше розроблено синтетичні хірургічні нитки, що стимулюють репаративні процеси у паравульнарних тканинах для потреб воєнно-польової хірургії, а також для оперативних втручань у осіб зі зниженими платичними властивостями тканин (опромінених, онкологічних хворих). Актуальність цих досягнень значно зросла у зв’язку з необхідністю розробки нових високоефективних вітчизняних медичних технологій лікування поранених у збройному конфлікті з Російською Федерацією.

Розроблені автором шовні матеріали були впроваджені у серійне виробництво вітчизняними виробниками (цехом  медичних препаратів КП "Полтавський  м'ясокомбінат", Науково-виробничим підприємством "Медар", Науково-виробничим об’єднанням "Біополімер" (м. Полтава).

Професор В.О. Костенко є одним із провідних науковців у галузі екологічної патофізіології. На підставі численних експериментальних досліджень з’ясовано молекулярно-метаболічні механізми дії приорітетних забруднювачів навколишнього середовища України (нітратів, фторидів, відпрацьованих нафтопродуктів, метилметакрилатів, малих доз іонізуючої радіації), доведена їхня роль у ініціації окисно-нітрозативного стресу, наслідком якого є передчасне старіння та розвиток хвороб цивілізації (синдрому інсулінорезистентності, атеросклерозу, пептичної виразки, репродуктивних розладів, запально-дистрофічних захворювань пародонта та слинних залоз). Вперше під керівництвом В.О. Костенка експериментально обґрунтовано застосування для профілактики та лікування цих станів засобів, що запобігають розвитку окисно-нітрозативного стресу шляхом впливу на редокс-чутливі транскрипційні чинники (NF-κB, AP-1, STAT-3, сигнальну систему Keap1 / Nrf2 / антиоксидант-респонсивний елемент). Результатом цих досліджень є обґрунтування доцільності медичного застосування фізіологічно-активних сполук (інгібіторів активації NF-κB і AP-1, STAT-3, індукторів Nrf2, скевенджерів пероксинітриту, нанодисперсного кремнезему), що є потенційними лікарськими засобами.

Постійно бере активну участь в громадському житті, є членом правління ГО «Українське наукове товариство патофізіологів», заступником головного редактора науково-практичного журналу «Актуальні проблеми сучасної медицини». Неодноразово нагороджувався Почесними грамотами Полтавської обласної ради, Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської міської ради.

Член Вченої ради Полтавського державного медичного університету;

Член вченої ради стоматологічного факультету Полтавського державного медичного університету ;

Заступник головного редактора науково-практичного журналу «Актуальні проблеми сучасної медицини»;

Голова Полтавського осередку ГО «Українське наукове товариство патофізіологів»;

Член правління ГО «Українське наукове товариство патофізіологів»;

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм;

Член експертної групи МОН України для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом «Біологія та охорона здоров’я».

patophysiolog@umsa.edu

Соловйова Наталія Веніамінівна

Соловйова Наталія Веніамінівна

кандидат медичних наук (з 2010 р.), доцент (з 2015 р.)

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію, лікувальний факультет з відзнакою. Працює на кафедрі з 2010 р., у цьому ж році захистила кандидатську дисертацію на тему “Роль порушень окиснювального метаболізму та сперматогенезу у патогенезі розладів репродуктивної функції при дії на організм відпрацьованого моторного масла”. Має понад 70 наукових робіт та 6 патентів на корисну модель. Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи. На сьогодні є науковим керівником 1 кандидатської дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 "Медицина".

solovyovanatali282@gmail.com
Міщенко Артур Володимирович

Міщенко Артур Володимирович

кандидат медичних наук (з 2001 р.), доцент (з 2005 р.)

Закінчив лікувальний факультет Полтавського державного медичного стоматологічного інституту в 1994 р. Працює на кафедрі з 1998 р. Тема кандидатської дисертації: “Зміни енергетичного метаболізму тонкого кишечнику при гострій фтористій інтоксикації та застосуванні ГБО”. Є автором понад 80 наукових робіт та 6 патентів на корисну модель, завідувачем редакції журналу "Актуальні проблеми сучасної медицини", начальником штабу Громадського Формування з охорони громадського порядку Полтавського державного медичного університету.

68mishenko@gmail.com
Денисенко Софія Валеріївна

Денисенко Софія Валеріївна

кандидат медичних наук (з 2002 р.), доцент (з 2014 р.)

Закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії в 1998 р. У 1999-2002 р.р. навчалася в аспірантурі кафедри патофізіології, стипендіат Кабінету міністрів України. Після її закінчення працювала на кафедрі на посадах викладача, старшого викладача, доцента. Тема кандидатської дисертації: “Зміни окиснювального метаболізму та сперматогенної функції сім’яників щурів при хронічній інтоксикації нітратом натрію”. Є автором понад 60 наукових робіт та 3 патентів на корисну модель. На кафедрі відповідальна за студентську наукову групу, за наукову роботу, профгрупорг кафедри.

sofiavaleriivnadenisenko@gmail.com
Гришко Юлія Михайлівна

Гришко Юлія Михайлівна

кандидат медичних наук (з 2007 р.), доцент (з 2017 року)

Закінчила з відзнакою медичний факультет УМСА. Працює на кафедрі з 2012 року. Доцент з 2017 року. Тема кандидатської дисертації : «Регуляторний вплив деяких вітамінів та антиагрегантів на антиоксидантні та гемостатичні властивості тканин півкуль головного мозку тварин при гострому порушенні мозкового кровообігу». Є автором понад 70 наукових робіт та одного патенту на корисну модель. Відповідальна за виховну роботу на кафедрі.

hryshko.yuliia@gmail.com
Акімов Олег Євгенович

Акімов Олег Євгенович

викладач кафедри, доктор філософії за спеціальністю 222 "Медицина"

Акімов О.Є. закінчив з відзнакою стоматологічний факультет ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія” в 2009 р. Працює на кафедрі патофізіології з 2015 р. Захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 "Медицина". Тема дисертації: «Механізми функціонально-метаболічних порушень шлунка щурів за умов сполученого надлишкового надходження нітрату та фториду натрію та їх корекція ентеросорбентами». Є автором та співавтором понад 60 наукових робіт. Має 7 патентів України на корисну модель. Олег Євгенович є співавтором навчального посібника "Патофізіологія системи крові". Серед наукового доробку Акімова О.Є. наявні публікації у виданнях, які входять до науково-метричної бази Scopus  та мають високий квартиль (Q2) за данними Scimago Journal and Country Rank.   

З жовтня 2018 по жовтень 2020 Олег Євгенович був стипендіатом Кабіненту Міністрів України. У 2018 році був переможцем у регіональному відборі відзнаки «Медаль Святого Пантелеймона» у номінації «За наукові розробки в медицині». 

Акімов О.Є. володіє англійською мовою на рівні С1, що підтверджується сертифікатом APTIS.

akimoleh@gmail.com
Назаренко Світлана Миколаївна

Назаренко Світлана Миколаївна

Викладач

Закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії в 2000 році. Працює на кафедрі патофізіології з 2002 року. З 2019 року навчається  в аспірантурі кафедри патофізіології (очна вечірня форма навчання). Має понад 15 наукових робіт.

sn9675905@gmail.com

Заколодна Олена Едуардівна

Заколодна Олена Едуардівна

Викладач кафедри

Закінчила стоматологічний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту у 1990 році.

З 1991 по 2016 роки  працювала лікарем - стоматологом в Дитячій міській клінічній лікарні м. Полтави.

З 2019р. працює на кафедрі.

zakolodnaolena@gmail.com

Савельєва Оксана  Володимирівна

Савельєва Оксана Володимирівна

Старший лаборант кафедри

У 2000 році вступила до природничого факультету Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка,  який закінчила з відзнакою  у 2005р. за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Психологія."

З 2005р. працює на кафедрі патофізіології.